Посольство України в Киргизькій Республіці

Київ 19:12

Зняття з консульського обліку

Зняття громадянина України з постійного консульського обліку здійснюється у таких випадках:

  • зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзду з однієї іноземної держави до іншої;
  • повернення громадянина України на постійне місце проживання в Україну;
  •  припинення громадянства України;
  • смерті громадянина України;
  • відсутності в ЗДУ інформації про громадянина України протягом 10 (десяти) років з дати прийняття його на постійний консульський облік.

Зняття з тимчасового консульського обліку відбувається:

  • з настанням кінцевої дати, зазначеної у штампі «Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ..... з .....до .......», що проставляється в проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина України;
  •  до настання кінцевої дати, зазначеної у штампі «Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ..... з .....до .......»,, що проставляється в проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина України за заявою громадянина України.

Якщо зняття з постійного або тимчасового консульського обліку здійснюється за заявою громадянина, до проїзного документа дитини або паспортного документа громадянина України вноситься відмітка: «Знятий з консульського обліку в ...», ставляться дата, підпис консульської посадової особи, мала гербова печатка.

За зняття з консульського обліку консульський збір не стягується.


Прийняття на постійний консульский облік

Щодо консульського обліку громадян України

 

 

Згідно з наказом МЗС України від 17.11.2011 № 337 „Про затвердження Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2011 за № 1458/20196) (далі – наказ) запроваджено, зокрема, такі норми:

І. Загальний порядок ведення консульського обліку:

- закріплено, що система ведення консульського обліку включає три складові: 1) внесення даних про громадянина України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, до облікової картки; 2) внесення даних про громадянина України до електронного реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, що ведеться в ЗДУ за встановленою ДКС МЗС формою; 3) проставлення в паспортний документ відповідної відмітки (штампу);

- чітко окреслено випадки прийняття на консульський облік, а саме: 1) постійне проживання громадянина України за кордоном на законних підставах; 2) тимчасове перебування громадянина України за кордоном на законних підставах більше ніж три місяці; 3) зміна місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзд з однієї іноземної держави до іншої; 4) зміна меж консульського округу ЗДУ; 5) усиновлення дитини - громадянина України іноземцем або громадянином України, який постійно проживає за кордоном;

Примітка: Звертаємо увагу, що прийняття на тимчасовий консульський облік не обумовлюється метою перебування громадянина України за кордоном. В даному випадку застосовуються лише дві умови: 1) перебування за кордоном на законних підставах; 2) перебування за кордоном більше ніж три місяці.

- встановлено, що прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей-громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно  проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина України або його законного представника, яка подається до ЗДУ особисто або надсилається поштою;

- змінено порядок обліку дітей віком до 16 років (скасовано норму щодо прийняття дитини на консульський облік шляхом внесення даних про неї до облікової картки одного з батьків): заява про прийняття дитини на облік та облікова картка на неї заповнюються одним з батьків (законним представником). У разі відсутності у дитини власного паспортного документа або проїзного документа дитини до її облікової картки додаються копії сторінок паспортних документів батьків (законних представників) з написами і відомостями про пред’явника документа, відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон (у разі прийняття на постійний консульський облік) та відомостями про дитину;

- змінено порядок внесення змін до бази даних ЗДУ у зв’язку зі зміною персональних даних (П.І.Б. та місця проживання) громадянина України, який перебуває на консульському обліку, зокрема: громадянином заповнюється заява згідно з встановленою наказом формою, яка подається до ЗДУ особисто або надсилається поштою або іншими засобами зв’язку. При цьому до електронного реєстру вносяться відповідні зміни. Попередні записи в електронному реєстрі не знищуються та переносяться в графу „зміни”, а заява долучається до облікової картки;

Примітка: Звертаємо увагу, що виправлення в обліковій картці не робляться.

- у випадку переїзду громадянина України з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої, якщо такий громадянин не знявся з консульського обліку: 1) консульська посадова особа ЗДУ, до консульського округу якої переїхав громадянин, приймає на консульський облік такого громадянина за його заявою у загальному порядку; 2) у день прийняття громадянина на консульський облік консульська посадова особа надсилає до відповідної ЗДУ повідомлення про необхідність зняття громадянина з консульського обліку за місцем його попереднього перебування, в якому зазначає дату прийняття громадянина на консульський облік; 3) штамп про перебування зазначеного громадянина на консульському обліку в іншій ЗДУ анулюється консульською посадовою особою ЗДУ, до консульського округу якої переїхав громадянин;

Примітка: В такому випадку датою зняття громадянина України з консульського обліку в ЗДУ, з консульського округу якої переїхав такий громадянин, є дата прийняття його на консульський облік в ЗДУ, до консульського округу якої він переїхав.

ІІ. Прийняття на постійний консульський облік:

- закріплено, що на постійний консульський облік приймаються лише ті громадяни України, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном.

Примітка: Відповідно до чинного законодавства України такими, що постійно проживають за кордоном, є:

1) громадяни України, яким у встановленому законодавством порядку компетентні органи України оформили дозвіл на  виїзд або залишення на постійне місце проживання за кордоном;

2) діти-громадяни України, які набули громадянство України за народженням (на підставі пункту 1 статті 6 Закону України «Про громадянство України»), якщо їх батьками або законними представниками є громадяни України, яким у встановленому законодавством порядку компетентні органи України оформили дозвіл на виїзд або залишення на постійне місце проживання за кордоном;

3) діти-громадяни України, які набули громадянство України за народженням (на підставі пункту 1 статті 6 Закону України «Про громадянство України»), якщо їх батьками є іноземець (або особа без громадянства) та громадянин України, якому у встановленому законодавством порядку компетентні органи України оформили дозвіл на виїзд або залишення на постійне місце проживання за кордоном;

4) громадяни України, які набули громадянство України на підставі пунктів 2, 4-10 статті 6 Закону України «Про громадянство України» та на момент набуття громадянства постійно проживали за кордоном.

- розширено перелік документів, які подаються до ЗДУ для прийняття на постійний консульський облік. Окрім заяви, заповненої облікової картки, паспортного документа та фотокартки, до ЗДУ подаються: копії сторінок паспортного документа з написами і відомостями про пред’явника документа, відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон; оригінал і копія виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі; документ, що підтверджує сплату консульського збору. У разі звернення законного представника, окрім зазначених документів, подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника;

- встановлено, що консульський збір не стягується за прийняття на постійний консульський облік дітей віком до 16 років та за прийняття на постійний консульський облік у зв’язку зі зміною меж консульського округу ЗДУ;

ІІІ. Прийняття на тимчасовий консульський облік:

- закріплено, що громадяни України приймаються на тимчасовий консульський облік у відповідній ЗДУ на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі. У разі підтвердження підстав для подальшого законного перебування громадян України за кордоном після закінчення дати, зазначеної у штампі «Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ...  з ...  до ...», що проставляється в паспортному документі громадянина України, консульська посадова особа приймає такого громадянина на тимчасовий консульський облік у загальному порядку.

Примітка: Звертаємо увагу, що в такому випадку консульська посадова особа не продовжує дію попереднього штампу, а проставляє новий штамп на термін, зазначений у відповідному дозволі іноземної держави. При цьому проводиться нова процедура прийняття громадянина на тимчасовий консульський облік на підставі поданого ним необхідного пакету документів.

- визначено, що до громадян України, яких ЗДУ приймає на тимчасовий консульський облік, також належать штатні працівники ЗДУ та члени їх сімей. При цьому, у дипломатичний та службовий паспорт України за бажанням штатних працівників ЗДУ та членів їх сімей штамп «Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ...  з ...  до ...» проставляється за їх заявою. Тобто у заяві про прийняття на тимчасовий консульський облік заявник зазначає про своє бажання щодо проставлення/непроставлення штампу у паспорті;

- розширено перелік документів, які подаються до ЗДУ для прийняття на тимчасовий консульський облік. Окрім заяви, заповненої облікової картки, паспортного документа та фотокартки, до ЗДУ подаються: копії сторінок паспортного документа з написами і відомостями про пред’явника документа; оригінал і копія виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі. У разі звернення законного представника, окрім зазначених документів, подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника;

- консульський збір за прийняття на тимчасовий консульський облік не стягується;

- затверджено форму журналу обліку громадян України, які прибули до іноземної держави з метою короткострокового (до трьох місяців) перебування;

ІV. Прийняття на консульський облік дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном:

- розширено перелік документів, що подаються усиновлювачами - іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, до ЗДУ для прийняття усиновленої дитини - громадянина України на постійний консульський облік. Окрім заяви, заповненої облікової картки, паспортного документа усиновленої дитини та фотокартки, до ЗДУ подаються: копії сторінок паспортного документа усиновленої дитини з написами і відомостями про пред’явника документа, відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон; копії сторінок паспортного документа усиновлювача з відомостями про пред’явника документа; документ, що підтверджує факт усиновлення дитини - громадянина України іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за  кордоном, та його копію. При цьому звертаємо увагу, що заява та облікова картка дитини - громадянина України, усиновленої іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, заповнюються українською мовою та мовою країни перебування;

- змінено порядок дій консульської посадової особи у випадку, якщо усиновлювачі не звернулися до ЗДУ із заявою щодо прийняття усиновленої дитини - громадянина України на консульський облік (скасовано норму, згідно з якою консульська посадова особа здійснює прийняття на консульський облік усиновленої дитини без відповідного клопотання усиновлювачів), а саме: консульська посадова особа у такому випадку вносить до електронного реєстру усиновлених дітей, форма якого визначається МЗС України, відомості про усиновлену дитину на підставі надісланих МЗС України документів, та письмово повідомляє усиновлювачів про необхідність звернутися до ЗДУ з клопотанням щодо прийняття усиновленої дитини на постійний консульський облік;

Примітка: Звертаємо увагу, що прийняття на консульський облік усиновлених дітей здійснюється виключно на підставі відповідного клопотання усиновлювачів.  

- встановлено, що консульський збір не стягується за прийняття на постійний консульський облік дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном;

V. Зняття з консульського обліку:

- встановлено вичерпний перелік випадків зняття громадянина України з консульського обліку:

зняття з постійного консульського обліку:

1) зміна місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзд з однієї іноземної держави до іншої - на підставі заяви громадянина або повідомлення ЗДУ, до консульського округу якої він переїхав;

2) повернення громадянина України на постійне місце проживання в Україну – на підставі заяви громадянина або повідомлення територіального органу центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб, про реєстрацію такого громадянина за місцем проживання в Україні, що надсилається через ДКС МЗС України до ЗДУ, в якій громадянин перебуває на постійному консульському обліку;

3) припинення громадянства України – на підставі відповідного повідомлення ДКС МЗС України, в якому зазначаються дата та номер відповідного Указу Президента України про припинення громадянства. У такому випадку датою зняття з постійного консульського обліку є дата видання відповідного Указу Президента України;

4) смерті громадянина України – на підставі отримання ЗДУ повідомлення про смерть;

5) відсутності в ЗДУ інформації про громадянина України протягом 10 (десяти) років з дати прийняття його на постійний консульський облік – в такому випадку консульська посадова особа засобами поштового зв’язку надсилає такому громадянину письмове повідомлення щодо необхідності підтвердження його персональних даних. При цьому у повідомленні зазначається, що в разі ненадходження відповіді від громадянина протягом 30 днів з дати відправлення зазначеного повідомлення ЗДУ або повернення повідомлення до ЗДУ, консульська посадова особа знімає його з постійного консульського обліку;

зняття з тимчасового консульського обліку:

1) з настанням кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється в паспортному документі громадянина України;

2) до настання кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється в паспортному документі громадянина України – на підставі заяви громадянина України;

3) зміна місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзд з однієї іноземної держави до іншої – на підставі заяви громадянина або повідомлення ЗДУ, до консульського округу якої він переїхав;

- запроваджено норми щодо зняття з постійного консульського обліку дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном. Усиновлена дитина знімається з постійного консульського обліку у випадках:

1) зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського  округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзду з однієї іноземної держави до іншої – на підставі повідомлення ЗДУ, до консульського округу якої переїхала дитина, про необхідність зняття дитини з консульського обліку, в якому зазначається дата прийняття дитини на консульський облік в цій ЗДУ;

2) повернення дитини на постійне місце проживання в Україну – на підставі повідомлення територіального органу центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб, про реєстрацію такого громадянина за місцем проживання в Україні, що надсилається через ДКС МЗС України до ЗДУ, в якій громадянин перебуває на постійному консульському обліку;

3) досягнення дитиною 18-річного віку з одночасним повідомленням цього громадянина про його зняття з постійного консульського обліку усиновлених дітей - громадян України, а також наданням роз’яснення щодо процедури прийняття на постійний консульський облік громадян України;

Примітка: Звертаємо увагу, що діти - громадяни України, усиновлені іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, не можуть бути зняті з постійного консульського обліку на підставі заяви.

- встановлено новий термін зберігання в ЗДУ облікових карток знятих з консульського обліку осіб - протягом десяти років.


Консульский відділ Посольства України в Киргизькій Республіці
Керівник: Горбунова Ганна Анатоліївна
другий секретар з консульських та адміністративних питань
Адреса:

Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Манас Айили, 1-А

 

Телефон: + 996 312 881886
Факс: + 996 312 881915
Ел. пошта: consul_kg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок - четвер: 09.00-17.00

П'ятниця: 9.00-15:00

Обідня перерва: 13.00-13.45